Trainer

Jens  5.Dan B-Trainer/Prüfer
Jörg  2.Dan B-Prüfer/Fachübungsleiter-C
Uwe  2.Dan B-Prüfer
Marco  1.Dan
Johannes 2.Kyu C-Trainer
Patrick 2.Kyu  
Eric 3.Kyu  
 Martin 3.Kyu  
Mirko 3.Kyu  
 Anne 5.Kyu  
 Manuela 6.Kyu